fredag 1 september 2017

Handledarutbildning för EnergibyggareMöt framtidens krav på byggnader! Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.Uppemot 2000 personer har nu redan utbildat sig till Energibyggare, och eftersom byggnaders energiprestanda blir en allt viktigare faktor så ser vi nu till att fortsätta RISE uppskattade Handledarutbildning för Energibyggare.

Läs mer om utvärderingen av handledarutbildningen: Lyckad utbildningsstart för handledare till Energibyggare

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till dem som har möjlighet att leda utbildningen för sina kollegor, till exempel platschefer, arbetsledare eller utbildningsavdelningar på större bygg- och installationsföretag. Själva Energibyggarutbildningen är riktad till byggnadsarbetare och installatörer, och ger en ökad kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installation av förnybar energi.

Vill du veta mer om RISE Handledarutbildning för Energibyggare?

Länk till utbildningssidan. Kontakta också gärna Lisa Ossman på RISE, tel 010-516 58 73, lisa.ossman@ri.se

Länk till mer information om Energibyggare


Smart styrning av värmepumpar i flerfamiljshus

RISE driver projektet ”Nätflexibla värmepumpar” tillsammans med NODA Intelligent Systems, NIBE och Vattenfall för att undersöka nyttan med att styra värmepumpar i flerfamiljshus på ett smart sätt – speciellt om man kopplar ihop flera fastigheter samtidigt.
Exempel på värmepump för flerfamiljshus [Bild: NIBE]

Forskningsprojektet vill öka kunskapen om efterfrågeflexibilitet (anpassning av elanvändningen när det behövs) i flerfamiljshus med värmepumpslösningar, särskilt när det gäller nyttan som detta kan ge för en balansansvarig aktör på elmarknaden. Fokus kommer att vara på lösningar som garanterar komforten hos slutanvändarna och som går att replikera i stor skala.

Projektet kommer att ta fram modeller och metoder för att utvärdera den tekniska potentialen och även marknadspotentialen. En viktig del av projektet är byggnadsmodeller som beskriver fastighetens beteende. Dessa byggnadsmodeller kommer att publiceras öppet och tillgängligt för användning och vidareutveckling.

– Vi har en stor förhoppning i projektet att forskningsresultaten ska få ett värde för de kommersiella aktörerna, såsom fastighetsägare, värmepumpstillverkare, produkt- & tjänsteutvecklare samt energibolag. Vi är ute efter att bättre förstå nyttan för elhandlare med att kunna styra större värmepumpar i flerfamiljshus, säger Martin Borgqvist, projektledare för projektet på RISE, som tror att projektet kommer att ge bra svar på detta.


Forskningsprojektet löper under två års tid och kommer att pågå under 2017 och 2018. Projektet har en total budget på 3 600 000 kr och finansieras till 60 % av Energimyndigeten.


För mer information
Martin Borgqvist, projektledare hos RISE - Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, martin.borgqvist@ri.se

tisdag 29 augusti 2017

Nätkopplade batterier ger nya möjligheter för solel i lantbruket

Sveriges lantbrukare har de teoretiska möjligheterna att producera ansenliga mängder solenergi, men bara en bråkdel av potentialen nyttjas i realiteten. Med hjälp av nätkopplade batterier kan förutsättningarna stärkas och mer förnybar energi tas tillvara på lantbruken. Vattenfall och RISE ska nu i samverkan med lantbrukarna på en KRAV-gård i Hälsingland undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk.


”Vi har ett starkt miljöintresse, och det är roligt att kunna medverka till att teknik utvecklas som gynnar användningen av solenergi i Sverige”, säger Eva, lantbrukare på pilotgården. Här tillsammans med Ola Petterson, RISE, till höger.
Hur kan ett nätkopplat energilager som installeras på en mjölkgård ge värde för dess användare? Denna frågeställning är utgångspunkten för pilotprojektet, som bygger på en tidigare studie där Vattenfall tillsammans med forskningsinstitutet RISE undersökt potentialen för solenergi inom det svenska lantbruket.

- Idag nyttjas bara en bråkdel av potentialen för solel inom lantbruket, men med bland annat ny och billigare lagringsteknik tror vi att en betydligt större andel solel kan produceras med solceller på tak och mark på gårdarna. Intresset för självförsörjning ökar men den ekonomiska aspekten är avgörande för många lantbrukare och en investering måste gå att räkna hem, säger Niklas Bergman på LRF.


Hittills har utbyggnaden av solel inom lantbruket inte tagit fart på grund av ekonomiska, men även tekniska begränsningar så som svaga elnät på landsbygden och på grund av djuretiska krav som minskar möjligheten till flexibilitet i elanvändningen. I det sammanhanget skulle batterier kunna hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi på landets lantbruk.


Mervärden med batterisystem


- Vattenfall och RISE vill genom pilotimplementeringen i Hälsingland bygga förståelse för hur ett batterisystem implementeras och styrs för att påvisa mervärden, inte bara utifrån tekniska mätningar, utan i nära dialog och samverkan med lantbrukarna på gården. Det stämmer helt överens med vår vision att hjälpa kunderna att hitta klimatsmarta lösningar för både egen elproduktion och elförsörjning, säger Magnus Berg vid Vattenfalls enhet för Forskning och Utveckling.


På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller.

- Visioner om fler batterier för samhällsnytta och ökad andel förnybar elproduktion är bra, och vägen dit underlättas om värden för användaren också är tydliga. Reducerade effekttoppar och eventuell möjlighet att sänka sina säkringsnivåer kan ge lägre elpriser. Den egenproducerade solelen kan lagras för att användas lokalt vid senare tillfälle. Nyttor som i slutändan kan ge positiv effekt på verksamheten, säger Ola Pettersson vid RISE (Research Institutes of Sweden).


Ett års systemtest och studie


Vattenfall kommer att under hösten att implementera ett 30 kWh-batteri med en styrplattform. Systemet kommer att under ett års tid att testas och utvärderas i relation till olika styrfunktioner, vilket bland annat innefattar effekttoppsreducering och optimering av egenförbrukning av solel.


Energimyndigheten finansierar en socio-teknisk forskningsstudie knuten till pilotprojektet, inom vilken både systemet och lantbrukarna på gården kommer att följas i vardagen. Studien ska kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt medför. En ökad förståelse och kunskap som ska stötta leverantörer av system och tjänster att utforma sina produkter till att kunna bemöta eller förhålla sig till sina kunders förväntningar.

Projektet pågår under 2017-2018 och delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet tar hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät. Under våren 2018 kommer även ett Öppet hus att arrangeras på pilotgården i Hälsingland.


Kontaktpersoner


Magnus Berg
Vattenfall Research and Development
Magnus.Berg@vattenfall.com  Mobil: 070-633 94 44

Ola Pettersson
RISE - Research Institutes of Sweden
Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel
ola.pettersson@ri.se Tel: 010-516 69 47

tisdag 15 augusti 2017

Inbjudan till seminarium om affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller

I början av september kommer experter från hela världen till Uppsala för att diskutera hur byggnadsintegrering av solceller ska gå från enstaka projekt till att bli en vanlig syn i stadsbilden. Arbetet görs inom ramen för den internationella energiorganisationen IEA och dess samverkansprogram PVPS (Task 15). Från Sverige deltar RISE, Mälardalens högskola, Solkompaniet och White arkitekter i arbetet, som har delfinansierats av Energimyndigheten.

Seminarium kring affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller


I samband med konferensen i Uppsala anordnar vi även ett öppet seminarium kring affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller. Seminariet hålls på engelska.

Hur estetiskt utformade, byggnadsintegrerade solcellsanläggningar ska gå från enstaka projekt till att bli en del av stadsbilden är temat för Task 15. Än har vi inte alla svaren, men under seminariet presenteras intressanta exempel av föreläsare från Danmark, Norge och Sverige. Vi kommer också att diskutera olika nyttor med byggnadsintegrering och hur dessa kan värderas.

Målgruppen för seminariet är i första hand är fastighetsägare, arkitekter, konsulter och andra som är intresserade av byggnader med snygga solcellsanläggningar.

Sista anmälningsdag är fredag 25 augusti 2017.

Varmt välkomna!

Avgift: 950 kr + moms (inklusive lunch och kaffe)

Tid: kl 12:00-17:00

Datum: måndagen den 4 september 2017

Plats: Scandic Uplandia, UppsalaAnmälan


Klicka här för att komma vidare till anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 25 augusti 2017.Program


12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:30 Welcome! What is IEA-PVPS Task 15?

An architect’s view on solar electricity generation (Rickard Nygren, White arkitekter)
A PV manufacturer’s view on building integration (Mats Ljunggren, Solibro)
Prefabricated PV roofs (David Larsson, Solkompaniet)
Solar shading with PV (Peter Kovacs, Rise)
14:30-15:00 COFFEE BREAK

15:00-17:00 Examples from Sweden (Dan-Erich Archer, Sunroof)

Examples from Norway (Anne Gerd Imenes, Teknova)
Examples from Denmark (Karin Kappel, Solar City Denmark)
Capturing the values of BIPV – preliminary results from Subtask B in Task 15 (David Larsson, Solkompaniet)

tisdag 4 juli 2017

Ny forskningsrapport från E2B2: Upplevelsebaserade krav ger energieffektiv belysning

Upplevelsebaserade krav, istället för enbart tekniska krav, på belysning kan öka installationstakten för energieffektiv belysning. Det visar en ny forskningsrapport från E2B2-projektet "Innemiljö i nytt ljus", som leds av Magdalena Boork på RISE Research Institutes of Sweden.
– Projektet har utvecklat metoder som tidigare inte har använts inom belysningsområdet. Liknande bedömningar görs dock sedan lång tid inom andra områden, som exempelvis livsmedelsindustrin, men för belysning är detta helt nytt, säger Magdalena Boork.


Belysningsbedömning i laboratorium.
Sverige står inför ett skifte till mer energieffektiv belysning. Det finns redan idag belysningskällor som är betydligt mer energieffektiva än glödlampor, bland annat LED-lampor. Många människor upplever dock att LED-belysning leder till en försämrad komfort, vilket fördröjt en storskalig installation av dessa lampor och armaturer.

Genom att komplettera dagens standarder för belysning, som enbart baseras på tekniska krav, med upplevelsebaserade krav kan installationstakten för energieffektiv belysning öka.

Det finns begränsad kunskap om hur belysning upplevs och hur ljusupplevelsen relaterar till energianvändningen. Dagens standarder för belysning baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans. Rapportförfattarna menar att om man även inkluderar upplevelsebaserade krav så kan ljuskomforten förbättras. Men kunskapen om hur upplevda belysningsegenskaper kan beskrivas är begränsad.

– I vårt projekt har vi använt människor som mätinstrument, vilket blir ett viktigt komplement till teknisk mätning, säger Magdalena Boork på RISE Research Institutes of Sweden (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som leder E2B2-projektet: "Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning".

– För att motivera ägare, förvaltare och brukare att genomföra en omställning till mer energieffektiv belysning krävs därför att man inte enbart kan visa på energivinster, utan också att upplevelsen av ljusmiljön och ljuskomforten är positiv, berättar Magdalena Boork.

Läs mer och ladda ner

Läs mer om projektet och ladda ner både rapporten och resultatbladet

onsdag 21 juni 2017

Såddfinansierat SHS-projekt bäddar för tunnare och starkare glas i solceller

I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare.
Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Det ger starka incitament till att utveckla och förbättra glaset.

Ökad livslängd och effektivitet

I LIMES har man tillsatt optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV-ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus. Det i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna.
– Därmed är vinsten tvåfaldig, det ökar effektiviteten med upp till fyra procent men påverkar även livslängden genom att minska UV-nedbrytningen av laminatet. För detta har en patentansökan skickats in, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE.
Vidare har man studerat hur man kan optimera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos glas och på så vis öka livslängden genom att optimera sammansättningen. Detta har resulterat i en LIMES-glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor.

Starkare och mer resistenta härdade glas utvecklade

I LIMES-projektet har man utvecklat en innovativ härdningsmetod, termo-kemisk härdning som ger samma härdningsgrad som termisk härdning men samtidigt hälften så känslig mot repor och sprickbildning.
– Nu undersöker vi hur man skulle kunna skala upp resultatet med en utvecklingsbenägen planglastillverkare för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering, säger Stefan Karlsson.

Om LIMES

RISE har lett arbetet i LIMES-projektet som startade 2014 och avslutades i mars 2017. Det är ett Solar-ERA.NET-projekt med följande partners: RISE Research Institutes of Sweden (f d SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Glafo), CSIC (Spanish National Research Council), Johnson Matthey, Solar Capture Technologies och Sheffield Hallam University ifrån Storbritannien som finansierats från sina respektive länder genom Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledaren, Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57

Fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i praktiken?

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem. Sedan 2006 ingår det även i den återkommande besiktningen att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Ventilationskontroll genom luftflödesmätning av frånluftsdon i badrum

Inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som leds av RISE har man gjort intervjustudier för att ta reda på hur OVK:n fungerar, uppfattas och används. Man har också frågat om vilka hinder och möjligheter som finns med OVK:n. Utifrån detta har projektet tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö, och för att verkligen minska energianvändningen i byggnaden.

De som intervjuats inom projektet är överens om att OVK:n behövs i någon form, men att det finns brister i nuvarande tappning. För att få OVK:n att fungera bättre lyfts bland annat följande förslag fram:

  • Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden
  • Inkludera den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt i OVK:n, och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk.
  • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
  • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
  • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
  • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

– Statusen på OVK:n behöver höjas rejält! Till exempel genom att få tillsynen från kommunerna att fungera, säger Lars Friskopp, Fastighetsförvaltare på Fabs AB i Alingsås.
Av de synpunkter som lyfts fram, så kan det konstateras att det i nuläget finns tydliga brister i OVK:n. I förlängningen kan detta innebära, om OVK:n inte förändras och de brister som finns åtgärdas, att berättigandet för OVK:n minskar.

– Det är tråkigt att OVK:n inte fungerar på ett bra sätt. Det skulle behövas mycket mer åtgärder på ventilationen, både för att minska energianvändningen och förbättra innemiljön, påpekar Kristina Fyhr, projektledare på RISE.

Kristina Fyhr berättar också att man nu försöker sprida de förslag som projektet tagit fram, bland annat genom att delta på den kommande Almedalsveckan.
– Kom och träffa deltagare i projektet i Almedalen! Onsdagen den 5 juli kl 10 blir det seminarium om OVK och skolan i Svensk Ventilations monter.

För mer information:
Kristina Fyhr, projektledare RISE Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, kristina.fyhr@ri.se

FAKTA: 

  • Projektet pågår till årsskiftet 2017/2018
  • Seminarium planeras till hösten 2017 för att presentera och diskutera projektresultatet. Företrädare för myndigheter, lagstiftare, byggnadsägare, OVK-kontrollanter och kommunala handläggare m.fl. kommer att bjudas in för att diskutera gemensamma frågeställningar. 
  • Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagarna Akademiska Hus, Borås Kommun, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter samt Svensk Ventilation.