tisdag 21 november 2017

Internationalisering och Restströmmar från skogsbruket – två aktuella områden för närvärmesektorn och dess framtid!

Inbjudan till workshop inom FRAMTIDA NÄRVÄRME

Vilka utmaningar står närvärmesektorn inför vad gäller internationalisering, marknad och policy, främst i ett EU perspektiv men även globalt? På den nationella arenan diskuteras idag kring restströmmar från skogsbruket och sågverk vad gäller t ex policy, styrmedel och logistiklösningar! Dessa frågor, tillsammans med uppdateringar från några aktuella projekt inom Bränsleprogrammet, kommer vi behandla på denna workshop. Vi kommer även göra en sammanfattning av arbetet inom forumet Framtida Närvärme, och tillsammans med er deltagare göra ett avstamp inför framtida arbete och samverkan!

Varmt välkomna!

Medverkan är öppen och gratis – och du behöver inte ha deltagit i föregående workshopar!

Tid: 30 november 2017 (start kl 10.00)

Lokal: Drottning Kristinas väg 61 i Stockholm (RISE f.d. Innventias lokaler, vid KTH)

Arrangör: RISE, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet

Anmälan (via epost) till: Christoffer Boman, christoffer.boman@umu.se, senast 27 november.

Har du frågor, kontakta: Christoffer Boman (UmU); 072-2010054, christoffer.boman@umu.se eller Staffan Carlsson (RISE); 072-7115596, staffan.carlsson@ri.se


Agenda (Framtida Närvärme, 30 nov 2017)

9.45 - 10.00 Registrering och kaffe

10.00 - 10.30 Introduktion
Välkommen! Introduktion Framtida Närvärme, tidigare workshops och presentation av dagens workshop (Staffan Carlsson, RISE, och Christoffer Boman, UmU)

10.30 - 11.30 Internationalisering, utmaningar, möjligheter

10.30 – 11.00 Närvärme utanför Sverige (Anders Hjörnhede, RISE)

11.00 – 11.30 Innovationskluster Bioenergi- en branschöverskridande mötesplats (Susanne Paulrud, RISE)

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Restströmmar från skogen – marknad, policy, potential, logistik

13.00 - 13.30 Restströmmar från skogsbruket och skogsindustrier (Dimitris Athanassiadis, SLU)

13.30 - 14.00 Nya direktiv och annat nytt på gång inom området skogsbränlen (Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen)

14.00 - 14.40 Projektpresentationer (Bränsleprogrammet - Omvandling)

14.00 – 14.10 Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav (Michael Finell, SLU)

14.10 – 14.20 CFD modellering som utvecklingsverktyg för effektiv och miljövänlig pyrolysoljeförbränning (Henrik Wiinikka, RISE-ETC)

14.20 – 14.30 Sänkning av kväveoxid- och stoftemissioner samt förlängd livslängd genom rökgasåterföring i en pelletsbrännare 750 kW (Susanne Paulrud, RISE och Robert Ingvarsson, Janfire)

14.30 – 14.40 Bränsleadditiv och sameldning för reduktion av stoftemissioner i biobränsleeldade närvärmeanläggningar (Christoffer Boman, Umeå universitet)

Poster presentationer (övriga delprojekt i programmet)

14.40 - 15.10 Fika

15.10 - 17.00 Syntes och Avslutning – Summering, Framtid, Fortsatt samverkan
Gruppdiskussioner och sammanfattande presentationer! (Alla)
Avslutande syntes, diskussion om framtida samverkan, fortsatt mötesplattform, m m! (Alla, leds av Staffan Carlsson och Christoffer Boman)

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universitet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränslepannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper t.o.m. 2017 är finansierat av Energimyndigheten

Bedöm renoveringens hållbarhetskonsekvenser med Renobuild

Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.


Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt. Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – ett beslutsstöd för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

– Tanken är att verktyget ska användas tidigt i processen för en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera olika alternativ, till exempel kan man jämföra om man endast ska renovera det som är absolut nödvändigt eller om man ska sätta in olika energieffektiviserande åtgärder som tilläggsisolering eller byte av ventilationssystem. Det kan också handla om att utvärdera före det ska genomföras en större ombyggnation, eller hur man kan göra tryggare utemiljöer, säger Francesco Sacco, huvudansvarig för Renobuild på RISE.

Genom att föra in data om kostnader (investeringar, reinvesteringar eller utbyte, underhåll, energi och hyresändringar), miljö (uppvärmningsform, klimatskal, material, förändring i energianvändning) och den sociala påverkan av renoveringen (innemiljö, utemiljö, boendevillkor) ska verktyget kunna ge svar i form av livscykelkostnader, koldioxidekvivalenter på utsläpp och ett värde som beskriver den sociala påverkan. Resultaten kan användas som diskussions- och beslutsunderlag om vilka åtgärder man ska gå vidare med.

– Vår utgångspunkt är att verktyget ska kunna användas av beslutsfattare inom renovering, och att man inte ska behöva vara specialist för att förstå det. Vi hoppas att Renobuild ska hjälpa många med beslutsstöd i kommande renoveringar! säger Francesco Sacco.


För mer information

Francesco Sacco, RISE, francesco.sacco@ri.se, 010 - 516 52 72

Ladda ner det kostnadsfria verktyget här: www.renobuild.se

onsdag 15 november 2017

Gröna takhandboken - en vägledning och handbok

c/o City är ett Vinnova-finansierat utmaningsdrivet innovationsprojekt vars mål har varit att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det skulle resultera i hållbara och attraktiva helhetslösningar i internationell framkant när det gäller gröna taksystem och liknande anläggningar. I projektet medverkar förutom Stockholm Stad också RISE, SWECO, SGRI, SLU, White arkitekter, Icopal AB och RISE CBI.

Under hösten 2017 har c/o City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer kommer ett urval av de filmade presentationerna att publiceras.

Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som föreläste om den nyligen publicerade ”Gröna takhandboken – vägledning och handbok”. I filmen kan du höra mer om Gröna takhandboken och några av de lösningar som de presenteras i den. Länk till den inspelade föreläsningen.

Carl-Magnus medverkar även som föreläsare på c/o Citys konferens ”Gröna lösningar skapar levande städer” i Stockholm den 17 november.

Kontaktperson: Carl-Magnus Capener

tisdag 14 november 2017

Projekt som minskar avfallet får 40 miljoner kronor

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Nu öppnar dess tredje utlysning. Den föregående lockade ovanligt många ansökningar.
Lösningar som gör materialanvändningen mer hållbar, radikala idéer som minskar avfallet samt metoder för att locka fler att arbeta inom detta område – sådana projektförslag har extra stor chans att bli beviljade i den just öppnade utlysningen i RE:Source.

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Nu öppnar programmets tredje utlysning som erbjuder 40 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom området. Projekten ska gälla de tre samhällsutmaningar som RE:Source möter: resurseffektivt samhälle (vilket innebär förebyggande av avfall), hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Minska avfallet och öka kompetensen


Särskilt fokus i denna utlysning ligger på innovativa lösningar för att:

  • Minska avfallet, exempelvis genom att återanvända, reparera, undvika svinn, använda material med lång livslängd eller låta tjänster ersätta varor.
  • Förbättra arbetsmiljön, så att fler vill arbeta med material- och avfallsfrågor. Detta för att öka kompetensen inom området och ge det ytterligare utveckling.

- Hittills har RE:Source haft många projekt inom materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source apropå den just öppnade utlysningen.

- Hittills har RE:Source haft många projekt riktade mot förbättrad materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi öka hållbarheten ytterligare genom att stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source.

- Vi ser också en stor potential att förbättra arbetsmiljön inom området genom att utveckla till exempel automationslösningar, arbetssätt och kompetens.

Banbrytande förändringar


En mindre del av finansieringen är öronmärkt till projekt som prövar radikalt nytänkande idéer för att kraftigt minska avfallet.
- Orsaken är att vi vill locka fram idéer som kan leda till banbrytande förändringar, både för att spara vår planets resurser och bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige, säger Johan Felix.


Sök medel senast 6 februari


Pengarna i utlysningen kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Sista dag för ansökningar är 6 februari 2018. En grupp av externa bedömare granskar dem innan beslut fattas av Energimyndigheten, vilket sker i juni. Projekten kan sedan starta tidigast sommaren 2018.
Den som vill veta mer om utlysningen är välkommen på RE:Source-dagen i Stockholm den 23 november. Mer info här

Mer information

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43, e-post: johan.felix@resource-sip.se

Fakta

RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram och har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det startade sin första treårsetapp 2016 och är planerat att rulla i tolv år.

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av RISE  Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Webbsida: resource-sip.se

onsdag 8 november 2017

Ruggedised ska bidra till mer uthållig stadsutveckling

Alltför många pilotprojekt inom stadsutveckling startas – för att sedan avstanna när projektet är slut. Smart Cities-projektet Ruggedised vill ändra på detta och skapa en manual för hur projekten ska kunna fortsätta utvecklas.

Varje år startas ett stort antal pilotprojekt i europeiska städer inom ramen för EU:s Smart Cities-projekt. Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Problemet är att när projekttiden är slut så händer det sällan något mer inom pilotprojekten, och de resultat som kommit ut är så småskaliga att de inte gör någon större skillnad.

– Vi har sett det här gång på gång, och det har blivit tydligt att det sällan är de tekniska lösningarna i pilotprojekten som inte fungerar, utan det är snarare de icketekniska faktorerna som förhindrar att projekten kan tas vidare i större skala. Det kan till exempel vara socioekonomiska faktorer, snårig lagstiftning, budgetproblem och svårigheter med politiska frågor, säger Håkan Perslow, projektledare på RISE Samhällsbyggnad och arbetspaketledare i Ruggedised.

I Ruggedised kommer fokus därför att ligga på de icketekniska faktorerna, och på att testa och komma fram till lösningar på hur man på bästa sätt skalar upp Smart City-lösningar. Inger-Lise Svensson, RISE Samhällsbyggnad, leder arbetet med att göra analyser av möjliga scenarion gällande städers energisystem:

– Eftersom utvecklingen går mot ett samhälle med fler elbaserade fordon, så är det viktigt att titta på energisystemet och vilka påfrestningar det kan behöva i framtiden. Vi kan ju absolut introducera pilotprojekt där städer går över till eldrivna bussar, men systemet måste ju också tåla många fler elfordon än vad vi har i dagsläget, särskilt som också privatbilismen med elbilar ökar. Vi måste också tänka på att elen kan produceras på andra sätt än idag, säger hon.

De tre så kallade Lighthouse-städerna som deltar i Ruggedised; Umeå, Glasgow och Rotterdam, har alla gett uttryck för att det är svårt att bryta det vanliga sättet att arbeta på, och att det är en utmaning att få folk att våga tänka på ett nytt sätt. Håkan Perslow tror dock att framtiden ser ljus ut:

– Hela arbetet vi gör är ett stort förberedelsearbete för hur städerna ska kunna ta sina pilotprojekt vidare. Vi skriver helt enkelt manualen nu!

För mer information, kontakta:

Håkan Perslow, RISE Samhällsbyggnad hakan.perslow@ri.se

Inger-Lise Svensson, RISE Samhällsbyggnad, inger-lise.svensson@ri.se


Läs mer om Ruggedised: 

www.ruggedised.eu

måndag 23 oktober 2017

Nu tas helhetsgrepp på solceller, batterilager och likströmsnät

I projektet ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster demonstreras i en enfamiljsvilla – Forskningsvillan hos RISE i Borås. Foto: RISE
Solel står idag för en ytterst liten del av den svenska elproduktionen, cirka 0,1 %. Andelen nätanslutna solcellssanläggningar ökar visserligen, men från en mycket låg nivå. För att solel ska kunna integreras i det svenska elnätet på ett storskaligt och effektivt sätt behövs teknisk vidareutveckling på flera områden. I ett nytt projekt kommer ett system med solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning att utredas och demonstreras i en enfamiljsvilla.

Forskningsprojektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust - en fullskaledemonstration” drivs av RISE. Det kommer att ta ett helhetsgrepp kring elförsörjningen i en byggnad – från solceller till användningen i hushålls- och installationstekniska produkter och system. I projektet ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster demonstreras i en enfamiljsvilla.

Villan - som kallas Forskningsvillan - finns hos RISE i Borås och är en unik fullskalig experimentell resurs. Här kommer projektpartners också att vidareutveckla hushålls- och installationstekniska produkter och system anpassade för likströmsdrift.

– I och med solcellernas och elbilarnas ankomst, så kommer våra byggnader att bli små ”energihubbar” i elnätet. Det finns stora fördelar att gå över till likströmsmatning eftersom allt arbetar från ett likströmsled, menar professor Torbjörn Thiringer på Chalmers Elektroteknik som är en av projektdeltagarna.

– Vi har stora förhoppningar att forskningsresultaten ska ge ökad kunskap och ett värde för många olika aktörer. Det är först när de olika komponenterna och delsystemen sätts ihop till en fungerande helhet som man verkligen kan se hur de samverkar under verkliga förhållanden. Projektet kommer även visa vilka förutsättningar som ger lönsamhet, säger Patrik Ollas, projektledare för projektet på RISE, som tror att projektet starkt kommer att bidra till en ökad marknad för solel och solelsystem.

Forskningsprojektet löper under fyra års tid och kommer att pågå fram till och med 2020. Projektpartners till RISE är Asko Appliances, Chalmers tekniska högskola (Elektroteknik), Derome Hus, Ferroamp Elektronik, Herrljunga Elektriska, Johanneberg Science Park, Metrum Sweden, NIBE, Systemair Sverige, Trä- och möbelföretagen (TMF), Volvo Cars, Wallenstam, WILO samt Västra Götalandsregionen.
Projektet finansieras av Energimyndigeten samt deltagande organisationer och företag.

Mer information

Kontakta Patrik Ollas, projektledare hos RISE - Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, patrik.ollas@ri.se, tel 010 – 516 55 56
http://solartestbed.se/om-projekten/fran-solel-till-anvandare/

fredag 13 oktober 2017

Livssmarta småhus - Workshop kring utveckling av det befintliga svenska småhusbeståndet

Den 7 november kl 11.30 – 17.00 samlar vi ett brett spektrum av intressenter i Göteborg för att diskutera hur vi ska kunna ta vara på den jättepotential inom energieffektivisering som ligger och slumrar i det svenska småhusbeståndet. 

Värdar för temadagen är förutom RISE (Division Samhällsbyggnad) också Högskolan Dalarna (genom Energikompetenscentrum) samt Innovationsklustret Besmå som representerar småhustillverkare och deras underleverantörer och som arbetar på uppdrag av Energimyndigheten.

Bakgrund

Bakgrund till initiativet för aktiviteter inom detta område och för workshopen är potentialen för energieffektivisering av småhus samt möjligheter att öka användningen av förnybar energi och att minska elanvändningen för uppvärmningsändamål. Utöver detta tror vi också att det finns mer att hämta inom andra områden som erbjuder ”lägre hängande frukter” - vilka i sin tur kan hjälpa oss att realisera de energirelaterade potentialerna.

Vi ser bostadsbristen i Sverige och den stora outnyttjade boytan i befintliga småhus (villor och mindre hyresfastigheter) som dörröppnare för att hitta synergier inom energieffektivisering. Starkare incitament för äldre att byta boende eller att bygga om för att frigöra uthyrningsbar boyta bör samtidigt kunna skapa ekonomiskt utrymme att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Integration, segregation, sysselsättning och social isolering är andra exempel på utmaningar där både individen och samhället kan förväntas ha önskemål och visioner om hur småhus och villaområden kan utvecklas. Ett helhetsgrepp på dessa frågor kan leda till identifiering av nya möjligheter för omfattande energieffektiviseringar. Vi tror att ett sådant helhetsgrepp kräver en ambitiös och långsiktig satsning och diskussioner pågår för att starta ett forskningsprogram eller en forskarskola. Teknik, ekonomi och beteendevetenskap/psykologi får i denna vision lika stort utrymme.

Syfte och mål med vår workshop

På temadagen ”Livssmarta småhus” vill vi med utgångspunkt i ovan nämnda utmaningar diskutera vidare steg i en bredare grupp. Syftet är att förankra och få återkoppling på idéerna. Målsättningen är att vi efter workshopen fått reda på om idéerna har förutsättningar för att få en bred uppbackning och vilka som i så fall skulle kunna vara med och leda arbetet vidare.

Program för dagen

Tid: Tisdagen den 7 november, kl 11:30 - 17.00
Plats: RISE, Eklandagatan 86, Göteborg

(Ytterligare presentationer kan tillkomma)
  • RISE presenterar sin verksamhet kring befintliga småhus Kaisa Svennberg och Peter Kovács, RISE
  • Högskolan Dalarna presenterar resultat från en pågående förstudie kring befintliga småhus - Johan Heier, HDa/ Projektledare
  • Besmå presenterar sin verksamhet och vision kring befintliga småhus - Charlotta Winkler, WSP/ koordinator för Besmå
  • Kod Arkitekter berättar om projektet 500k som syftar till att skapa fler bostäder i det befintliga småhusbeståndet genom att öka möjligheterna för villaägare att dela sina hem, hus och trädgårdar -Kod Arkitekter
  • Linnéuniversitetet presenterar sitt arbete med affärsmodeller för energirenovering av småhus, bland annat inom projektet One-stop-shop - Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet/ Projektledare
  • Vi introduceras till en pågående, mycket relevant utredning: ”Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer” - Anders Ådahl, Miljö- och Energidepartementet/ Utredningssekreterare
  • Vad blir nästa steg? Vi följer upp intressanta presentationer med gruppdiskussioner i syfte att hitta samverkansmöjligheter, att identifiera relevanta medverkande forskarmiljöer, industriintressen och offentliga intressen som kan medverka i en långsiktig satsning.

Anmälan 

Du anmäler dig genom att skicka e-post med rubrik ”Livssmarta småhus” till susanne.johansson@ri.se.
Ange om du har särskilda önskemål kring kost, vi kommer att servera en vegetarisk buffé till lunch.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande förbehåller vi oss rätten att fakturera er 500 kr. OBS! Begränsat antal platser! 

Frågor besvaras av Peter Kovács, peter.kovacs@ri.se, tel 0706524802