onsdag 21 juni 2017

Såddfinansierat SHS-projekt bäddar för tunnare och starkare glas i solceller

I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare.
Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Det ger starka incitament till att utveckla och förbättra glaset.

Ökad livslängd och effektivitet

I LIMES har man tillsatt optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV-ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus. Det i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna.
– Därmed är vinsten tvåfaldig, det ökar effektiviteten med upp till fyra procent men påverkar även livslängden genom att minska UV-nedbrytningen av laminatet. För detta har en patentansökan skickats in, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE.
Vidare har man studerat hur man kan optimera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos glas och på så vis öka livslängden genom att optimera sammansättningen. Detta har resulterat i en LIMES-glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor.

Starkare och mer resistenta härdade glas utvecklade

I LIMES-projektet har man utvecklat en innovativ härdningsmetod, termo-kemisk härdning som ger samma härdningsgrad som termisk härdning men samtidigt hälften så känslig mot repor och sprickbildning.
– Nu undersöker vi hur man skulle kunna skala upp resultatet med en utvecklingsbenägen planglastillverkare för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering, säger Stefan Karlsson.

Om LIMES

RISE har lett arbetet i LIMES-projektet som startade 2014 och avslutades i mars 2017. Det är ett Solar-ERA.NET-projekt med följande partners: RISE Research Institutes of Sweden (f d SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Glafo), CSIC (Spanish National Research Council), Johnson Matthey, Solar Capture Technologies och Sheffield Hallam University ifrån Storbritannien som finansierats från sina respektive länder genom Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledaren, Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57

Fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i praktiken?

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem. Sedan 2006 ingår det även i den återkommande besiktningen att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Ventilationskontroll genom luftflödesmätning av frånluftsdon i badrum

Inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som leds av RISE har man gjort intervjustudier för att ta reda på hur OVK:n fungerar, uppfattas och används. Man har också frågat om vilka hinder och möjligheter som finns med OVK:n. Utifrån detta har projektet tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö, och för att verkligen minska energianvändningen i byggnaden.

De som intervjuats inom projektet är överens om att OVK:n behövs i någon form, men att det finns brister i nuvarande tappning. För att få OVK:n att fungera bättre lyfts bland annat följande förslag fram:

 • Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden
 • Inkludera den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt i OVK:n, och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk.
 • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
 • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
 • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
 • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

– Statusen på OVK:n behöver höjas rejält! Till exempel genom att få tillsynen från kommunerna att fungera, säger Lars Friskopp, Fastighetsförvaltare på Fabs AB i Alingsås.
Av de synpunkter som lyfts fram, så kan det konstateras att det i nuläget finns tydliga brister i OVK:n. I förlängningen kan detta innebära, om OVK:n inte förändras och de brister som finns åtgärdas, att berättigandet för OVK:n minskar.

– Det är tråkigt att OVK:n inte fungerar på ett bra sätt. Det skulle behövas mycket mer åtgärder på ventilationen, både för att minska energianvändningen och förbättra innemiljön, påpekar Kristina Fyhr, projektledare på RISE.

Kristina Fyhr berättar också att man nu försöker sprida de förslag som projektet tagit fram, bland annat genom att delta på den kommande Almedalsveckan.
– Kom och träffa deltagare i projektet i Almedalen! Onsdagen den 5 juli kl 10 blir det seminarium om OVK och skolan i Svensk Ventilations monter.

För mer information:
Kristina Fyhr, projektledare RISE Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, kristina.fyhr@ri.se

FAKTA: 

 • Projektet pågår till årsskiftet 2017/2018
 • Seminarium planeras till hösten 2017 för att presentera och diskutera projektresultatet. Företrädare för myndigheter, lagstiftare, byggnadsägare, OVK-kontrollanter och kommunala handläggare m.fl. kommer att bjudas in för att diskutera gemensamma frågeställningar. 
 • Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagarna Akademiska Hus, Borås Kommun, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter samt Svensk Ventilation. torsdag 4 maj 2017

Forskningsprojekt ska öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen

Flexibel Heat & Power (FHP) är ett nytt forsknings- och innovationsprojekt hos Horizon 2020 med syfte att koppla samman värme- och elsystem genom att utnyttja komplexiteten hos termisk flexibilitet. Huvudsyftet med FHP är att öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen genom en ökad flexibilitet hos värmeresurser.

Trögheten hos el-till-värme-lösningar utgör en stor potential för flexibilitet i elsystemet. Värmepumpar, centralvärme, kylanläggningar och system för forcerad ventilation fungerar som gränssnitt som förbinder den flexibla tröghet som finns hos termiska processer med elektriska distributionsnät. Detta kan användas för att absorbera överskott av förnybar produktion istället för att koppla bort den samt hantera lokala flaskhalsar i nätet, elkvalitet och produktionsobalanser.

FHP skapar ett användbart ramverk för termisk flexibilitet som kopplar samman ägare av förnybara energikällor, fastighetsägare, nätoperatörer, aggregatorer och aktörer på energimarknaden, samtidigt som man sparar energi i byggnader och andra termiska processer som är anslutna till nätet. Projektet kommer att omfatta två praktiska testfall i Uden (Nederländerna) och Karlshamn (Sverige) som kommer att demonstrera funktionaliteten hos FHP-ramverket.

– På Karlshamn Energi strävar vi efter att erbjuda hållbara energilösningar baserade på förnybara källor till våra kunder över hela Karlshamns kommun. FHP-projektet är viktigt för oss eftersom det hjälper oss att förnya våra energisystem och att uppnå vår vision av grön och lokalgenererad energi, förklarar Christer Karlsson, Affärsområdeschef för elnät på Karlshamn Energi.

RISE ingår i FHP-konsortiet som består av en rad forskningsinstitut, innovativa SMF (små och medelstora företag) och industriella aktörer. FHP-konsortiet leds av belgiska VITO / Energyville. Den breda industriella erfarenheten, forskningskunskapen och innovationspotentialen inom konsortiet garanterar att FHP kommer att generera konkurrenskraftiga produkter och tjänster på marknaden och ge lösningar för praktisk användning av termisk flexibilitet i elnät.

För mer information:
Martin Borgqvist, projektledare hos RISE, RISE Research Institutes of Sweden
martin.borgqvist@ri.se

Fakta om FHP

 • Projektwebbplats: http://fhp-h2020.eu/   
 • Tidslinje: 36 månader från start i november 2016
 • Budget: € 3,8 M
 • Konsortium: VITO / Energiville (BE), Tecnalia (ES) Noda (SE), Honeywell (CZ), KU Leuven (BE), Ecovat (NL), RISE (SE), Karlshamn Energi (SE)
 • FHP har erhållit finansiering från EU: s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 731.231.
 • Twitter: @FHPproject #FHPH2020


torsdag 23 mars 2017

Den spännande glasutvecklingen 2017

Den 17 maj bjuder vi in till temadagen den spännande glasutvecklingen 2017 på Teleborgs slott i Växjö. Temadagen är fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden och vänder sig till glasbranschen och er som på ett eller annat sätt använder glas. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat i en historiskt intressant slottsmiljö.

Programmet spänner från arkitektur till simulering. Vi får besök av vd:n för IG Passivhus, som gjort Villa Circuitus, ett spännande, runt hus utanför Växjö. Simone Kreutzer berättar om vad som är viktigt vid energisnål arkitektur med glas. Inom solenergiområdet berättar vi om utvecklingen av glas för bättre prestanda och konst i fasader. Vi har arbetat vidare inom transparent intelligens och breddat nätverket för lära mer om olika branschers behov och accelerera utvecklingen.

Som vanligt visar vi upp de senaste prototyperna, bland annat en duschvägg som spelar musik. Vi har GFAB som berättar om sig och hur de samverkar med RISE Glas. Vi har också en ny lamineringsutrustning på väg in för att kunna göra snabba experiment, en del i det nya BOOST-projektet. Samhället ställer krav på säkerhet och vi försöker få svar på vad glas egentligen tål och hur simulering kan hjälpa oss i utvecklingsarbetet på bland annat fordon.

Den som vill har också möjlighet att följa med på en rundtur i de ombyggda lokalerna på RISE Glas och du är också välkommen att boka in dig på forskarsamtal.

Du hittar program och länk till anmälan här.

tisdag 7 mars 2017

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?

Idag är det få energikonsulter som har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas komplexa verksamhet och behov och som kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in. Samtidigt som energianvändningen ska minska ska man ha en säker drift, en säker hantering av varor och liten miljöpåverkan. I BELIVS Innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livsmedelsbutiker.

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring energikonsulters kompetens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”. RISE driver projektet tillsammans med INCERT och ICA Fastigheter för BELIVS Innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.

– Just nu fokuserar vi arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar projektledare Martin Borgqvist på RISE.

– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist

Pontus Cerin, som är handläggare på Energimyndigheten för BELIVS Innovationskluster, säger att det är ett jätteintressant projekt som kan ha stor påverkan:
– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT samt ICA Fastigheter

För mer information: Kontakta projektledare Martin Borgqvist, RISE, tel 010-516 56 52, martin.borgqvist@ri.se

måndag 13 februari 2017

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson informerades om Smart Housing

Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Emma Hult, ledamot av civilutskottet bland annat Träcentrum och Flexator.

Ola Adolfsson, VD för Flexator, är även ordförande för Smart Housing Småland och fick tillfälle att ge en längre presentation av verksamheten i innovationsmiljön för ministern.

– Inom Smart Housing Småland pågår ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt kopplat till byggande och boende med fokus på trä och glas. Jag anser att det är mycket viktigt att vi företag i branschen samtidigt som vi har mycket att göra i våra verksamheter ändå tar oss tiden att genom sådana initiativ som Smart Housing även fokusera på att blicka framåt, jobba med innovationer och samverkan mellan företagen i branschen, akademierna och det allmänna i form av kommuner och regioner.

– För Flexator är samverkan inom branschen och med närliggande branscher och akademi central för vår utveckling. Vi vill jobba på smartast möjliga sätt med kunden i fokus. Vi är glada att bostadsministern besöker oss och tror det ökar intresset för det industriella träbyggandet samt att vi får tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan göra det enklare och billigare att köpa hus och minska regelkrångel.

måndag 9 januari 2017

Skall vi dela bilar med varann?

skrivet av Martin Borgqvist (RISE)

”Yes, cars are “inefficient”— used only 5% of the time for example. But so is art. And so is jewelry, and I’ve yet to convince my wife to rent it. So are golf clubs but we still buy them. Toothbrushes are used less than 1% of the day, and a perfect app I’ll develop called Gumbuddy could find neighbors willing to share for a modest fee. I’d argue that automobiles in the American tradition fall closer to a personal and emotional item.”
Bob Brackett, analytiker på Sanford Bernstein [1]

Delningsekonomi är hett. Så även på mobilitetsområdet

Tidigare i höst var jag på konsultbolaget Trivectors årliga grandseminarium i Lund, i år var temat; Kollektiva transporter – så mycket mer än kollektivtrafik. Seminariet var välordnat, mycket intressant och gav en bra översikt av mobilitetslösningar som samhället kan arbeta med för att få mer hållbara mobilitetssystem. Som titeln signalerar, så var fokus på kollektiva transporter, d.v.s. olika varianter av lösningar som bygger på delning av fordon. Allt från bil och cykelpooler till mer traditionell kollektivtrafik avhandlades. Seminariet har sammanfattats i nyhetsbrevet Smart Mobility [4]. Presentationerna finns att titta på här.


En nedåtgående trend för samåkning i USA

Det är tydligt att vi vill använda taxitjänster som t.ex. Uber, men hur är det med samåkning? Vill vi dela våra personbilar med varandra (och på så sätt få ett bättre resursutnyttjande)? Det finns åtminstone indikationer på att allt inte går i den riktningen. Amerikanska Office of Energy Efficiency and Renewable Energy har tittat på siffror för transportmedel som används för pendling till arbete i USA [5]. Dessa siffror visar att andelen av de som åker bil ensamma till jobbet har ökat varje årtionde sen 1980. Att köra bil ensam är det klart vanligaste sättet att jobbpendla i USA, drygt 76 % av alla arbetspendlare gjorde så 2014, jämfört med ca 65 % 1980. Som en konsekvens av detta har samåkningen (car pooling) minskat under samma period, från 19.7 % år 1980 ner till 9.6 % år 2014.

Övervärderade mobilitetsföretag?

För den som vill läsa en lite mer kritisk inlaga i diskussionen om framtidens mobilitetssystem, utifrån ett investerar-perspektiv, kan läsa följande artikel i Quartz [1]. Artikeln är lång och resonerar en del om mobilitetstjänster och biltillverkare, men för i huvudsak ett resonemang om huruvida det skulle vara möjligt att blanka Uber. Nedan följer en sammanfattning.

Utan att gå in på detaljer så innebär blankning (short på engelska) att man säljer aktier som man lånat, för att sen köpa tillbaka aktierna när de har sjunkit i värde. D.v.s. man spekulerar i, och tjänar pengar på, att en aktie tappar i värde. Det var sådant här som gjorde en del personer mycket rika under finanskrisen som bröt ut 2008. (En populärkulturell snabbkurs i blankning kan man få genom att titta på TV-serien Billions med skådespelarna Damian Lewis och Paul Giamatti).

Företag som är övervärderade riskerar att blankas. Det är mycket kapital som går in i företagen som arbetar med nya mobilitetstjänster, Uber värderas till ca 62.5 miljarder USD och har dragit in 16.2 miljarder USD från investerare [1], men företaget är inte börsnoterat. Ännu. Det finns stora förhoppningar på Uber, men frågan är om det är övervärderat? Uber används som en synonym/adjektiv för vissa mobilitetstjänster, lite som att ”googla” blivit ett verb. Dock har Uber konkurrens, det finns flera andra liknande tjänster (t.ex. Lyft) och Uber har faktiskt lämnat den Kinesiska marknaden till rivalen Didi Chuxing.

Hård prispress bland taxitjänster – självkörande kan ge högre vinst

Konkurrensen pressar ner priset för tjänsterna och enligt uppgifter i artikeln [1] så har Uber större utgifter än intäkter, till stor del p.g.a. betalning till förare. Artikeln hänvisar till uppgifter som hävdar att Uber skulle kunna minska sina fasta driftskostnader med 47 cent/mile (24 kr/mil) om de inte hade förare, d.v.s. om de använde självkörande bilar istället. Det finns med andra ord en stark drivkraft för självkörande bilar från Ubers sida.

Autonoma taxitjänster och samåkning

Mobilitetsföretagens framgång, och investerarnas framtida förtjänst, hänger alltså samman med att utvecklingen av mobilitetssystemet går mot mer självkörande bilar och kanske även ökad bildelning eller samåkning. Dock så har samåkningen i USA minskat de senaste 35 åren [5], och en stor andel amerikanska bilförare är inte intresserade av självkörande bilar; 46 % av tillfrågade i en studie föredrar att ha full kontroll medan de kör enligt [2], vilken citeras i artikeln. Vidare så visar det sig att den yngre generationen amerikaner, ”millenials”, köper en hel del bilar – 27 % av amerikanska försäljningen 2014, jämfört med 18 % 2010.

Artikeln menar att det inte är säkert att bildelning och självkörande bilar tillhör en gemensam berättelse. Autonoma funktioner utvecklas, men inte delning i lika hög grad. Dock använder folk gärna appar för att anropa en skjuts (ride-hailing), dvs en taxi-tjänst som Uber. Att bilar står stilla stor del av tiden är ofta ett argument för att det går att effektivisera användningen av bilar genom mobilitetstjänster (och självkörning). Men bilägande och användning kan handla mer om känsla än rationalitet, vilket det inledande citatet i detta nyhetsbrev illustrerar.

Egna kommentarer

Det finns många verkliga exempel på delade transporter som funkar t.ex. bilpooler, cykelpooler, kollektivtrafik.

Artikeln [1] menar att det händer mer inom självkörande fordon än bildelning. I en annan rapport på temat som vi skrev om för ett tag sedan, menar Deloitte University Press att det är tvärtom; utvecklingen mot bildelning går fortare [6].

Hur ser det ut med samåkningen i Sverige?
En sak som det talas mycket om nu inom mobilitetsområdet är behovet av att ändra beteenden, och ofta hänvisas till den yngre generationen (millenials) som anses ha andra krav och förväntningar på mobilitetslösningar eftersom mobilen är viktigare än bilen för dem. Men vad händer när denna generation bildar familj och flyttar ut från de centrala delarna av staden och skall börja logistikpussla på allvar?

Självkörande taxitjänster kommer säkert, men frågan är om vi kommer att dela taxi med varandra eller om vi tar varsin. Ungefär som vi gör idag.

Källor

[1] Investors have placed a one-way bet on Uber—which made us want to find a way to short it. Quartz. 5 Augusti, 2016. Länk
[2] Vehicle automation: Most drivers still want to retain at least some control. Transportation Research Institute, University of Michigan (UMTRI). 25 Maj, 2016. Länk
[3] Uber och förarna. Kaliber, Sveriges Radio. 10 Oktober, 2016. Länk
[4] Trivector’s Collective Transport Seminar. Smart Mobility. 19 September, 2016. Länk
[5] Fact #946: October 10, 2016 Driving Alone in a Private Vehicle is the Most Common Means of Transportation to Work. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. 10 Oktober, 2016. Länk
[6] The future of mobility – How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem. Deloitte University Press. 24 September 2015. Länk