tisdag 15 augusti 2017

Inbjudan till seminarium om affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller

I början av september kommer experter från hela världen till Uppsala för att diskutera hur byggnadsintegrering av solceller ska gå från enstaka projekt till att bli en vanlig syn i stadsbilden. Arbetet görs inom ramen för den internationella energiorganisationen IEA och dess samverkansprogram PVPS (Task 15). Från Sverige deltar RISE, Mälardalens högskola, Solkompaniet och White arkitekter i arbetet, som har delfinansierats av Energimyndigheten.

Seminarium kring affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller


I samband med konferensen i Uppsala anordnar vi även ett öppet seminarium kring affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller. Seminariet hålls på engelska.

Hur estetiskt utformade, byggnadsintegrerade solcellsanläggningar ska gå från enstaka projekt till att bli en del av stadsbilden är temat för Task 15. Än har vi inte alla svaren, men under seminariet presenteras intressanta exempel av föreläsare från Danmark, Norge och Sverige. Vi kommer också att diskutera olika nyttor med byggnadsintegrering och hur dessa kan värderas.

Målgruppen för seminariet är i första hand är fastighetsägare, arkitekter, konsulter och andra som är intresserade av byggnader med snygga solcellsanläggningar.

Sista anmälningsdag är fredag 25 augusti 2017.

Varmt välkomna!

Avgift: 950 kr + moms (inklusive lunch och kaffe)

Tid: kl 12:00-17:00

Datum: måndagen den 4 september 2017

Plats: Scandic Uplandia, UppsalaAnmälan


Klicka här för att komma vidare till anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 25 augusti 2017.Program


12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:30 Welcome! What is IEA-PVPS Task 15?

An architect’s view on solar electricity generation (Rickard Nygren, White arkitekter)
A PV manufacturer’s view on building integration (Mats Ljunggren, Solibro)
Prefabricated PV roofs (David Larsson, Solkompaniet)
Solar shading with PV (Peter Kovacs, Rise)
14:30-15:00 COFFEE BREAK

15:00-17:00 Examples from Sweden (Dan-Erich Archer, Sunroof)

Examples from Norway (Anne Gerd Imenes, Teknova)
Examples from Denmark (Karin Kappel, Solar City Denmark)
Capturing the values of BIPV – preliminary results from Subtask B in Task 15 (David Larsson, Solkompaniet)

tisdag 4 juli 2017

Ny forskningsrapport från E2B2: Upplevelsebaserade krav ger energieffektiv belysning

Upplevelsebaserade krav, istället för enbart tekniska krav, på belysning kan öka installationstakten för energieffektiv belysning. Det visar en ny forskningsrapport från E2B2-projektet "Innemiljö i nytt ljus", som leds av Magdalena Boork på RISE Research Institutes of Sweden.
– Projektet har utvecklat metoder som tidigare inte har använts inom belysningsområdet. Liknande bedömningar görs dock sedan lång tid inom andra områden, som exempelvis livsmedelsindustrin, men för belysning är detta helt nytt, säger Magdalena Boork.


Belysningsbedömning i laboratorium.
Sverige står inför ett skifte till mer energieffektiv belysning. Det finns redan idag belysningskällor som är betydligt mer energieffektiva än glödlampor, bland annat LED-lampor. Många människor upplever dock att LED-belysning leder till en försämrad komfort, vilket fördröjt en storskalig installation av dessa lampor och armaturer.

Genom att komplettera dagens standarder för belysning, som enbart baseras på tekniska krav, med upplevelsebaserade krav kan installationstakten för energieffektiv belysning öka.

Det finns begränsad kunskap om hur belysning upplevs och hur ljusupplevelsen relaterar till energianvändningen. Dagens standarder för belysning baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans. Rapportförfattarna menar att om man även inkluderar upplevelsebaserade krav så kan ljuskomforten förbättras. Men kunskapen om hur upplevda belysningsegenskaper kan beskrivas är begränsad.

– I vårt projekt har vi använt människor som mätinstrument, vilket blir ett viktigt komplement till teknisk mätning, säger Magdalena Boork på RISE Research Institutes of Sweden (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som leder E2B2-projektet: "Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning".

– För att motivera ägare, förvaltare och brukare att genomföra en omställning till mer energieffektiv belysning krävs därför att man inte enbart kan visa på energivinster, utan också att upplevelsen av ljusmiljön och ljuskomforten är positiv, berättar Magdalena Boork.

Läs mer och ladda ner

Läs mer om projektet och ladda ner både rapporten och resultatbladet

onsdag 21 juni 2017

Såddfinansierat SHS-projekt bäddar för tunnare och starkare glas i solceller

I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler) har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare.
Egenskaperna hos täck- och inkapslingsmaterialet på fram- och baksidan av solcellsmoduler har stor betydelse för optimalt ljusinfångande, lång livslängd och i slutändan minskade kostnader. Glaset står för cirka 90 procent av vikten i glas-glas solcellsmoduler och upp emot 40 procent av kostnaden. Det ger starka incitament till att utveckla och förbättra glaset.

Ökad livslängd och effektivitet

I LIMES har man tillsatt optiskt aktiva komponenter som absorberar skadligt UV-ljus och samtidigt konverterar det till synligt ljus. Det i sin tur kan konverteras till energi i solcellerna.
– Därmed är vinsten tvåfaldig, det ökar effektiviteten med upp till fyra procent men påverkar även livslängden genom att minska UV-nedbrytningen av laminatet. För detta har en patentansökan skickats in, säger Stefan Karlsson, glasforskare vid RISE.
Vidare har man studerat hur man kan optimera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos glas och på så vis öka livslängden genom att optimera sammansättningen. Detta har resulterat i en LIMES-glassammansättning som är 50 procent hållbarare mot sprickor och 30 procent hållbarare mot repor.

Starkare och mer resistenta härdade glas utvecklade

I LIMES-projektet har man utvecklat en innovativ härdningsmetod, termo-kemisk härdning som ger samma härdningsgrad som termisk härdning men samtidigt hälften så känslig mot repor och sprickbildning.
– Nu undersöker vi hur man skulle kunna skala upp resultatet med en utvecklingsbenägen planglastillverkare för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering, säger Stefan Karlsson.

Om LIMES

RISE har lett arbetet i LIMES-projektet som startade 2014 och avslutades i mars 2017. Det är ett Solar-ERA.NET-projekt med följande partners: RISE Research Institutes of Sweden (f d SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Glafo), CSIC (Spanish National Research Council), Johnson Matthey, Solar Capture Technologies och Sheffield Hallam University ifrån Storbritannien som finansierats från sina respektive länder genom Energimyndigheten i Sverige, MINECO i Spanien och Technology Strategy Board i Storbritannien.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledaren, Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57

Fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i praktiken?

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem. Sedan 2006 ingår det även i den återkommande besiktningen att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Ventilationskontroll genom luftflödesmätning av frånluftsdon i badrum

Inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som leds av RISE har man gjort intervjustudier för att ta reda på hur OVK:n fungerar, uppfattas och används. Man har också frågat om vilka hinder och möjligheter som finns med OVK:n. Utifrån detta har projektet tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö, och för att verkligen minska energianvändningen i byggnaden.

De som intervjuats inom projektet är överens om att OVK:n behövs i någon form, men att det finns brister i nuvarande tappning. För att få OVK:n att fungera bättre lyfts bland annat följande förslag fram:

 • Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden
 • Inkludera den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt i OVK:n, och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk.
 • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
 • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
 • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
 • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

– Statusen på OVK:n behöver höjas rejält! Till exempel genom att få tillsynen från kommunerna att fungera, säger Lars Friskopp, Fastighetsförvaltare på Fabs AB i Alingsås.
Av de synpunkter som lyfts fram, så kan det konstateras att det i nuläget finns tydliga brister i OVK:n. I förlängningen kan detta innebära, om OVK:n inte förändras och de brister som finns åtgärdas, att berättigandet för OVK:n minskar.

– Det är tråkigt att OVK:n inte fungerar på ett bra sätt. Det skulle behövas mycket mer åtgärder på ventilationen, både för att minska energianvändningen och förbättra innemiljön, påpekar Kristina Fyhr, projektledare på RISE.

Kristina Fyhr berättar också att man nu försöker sprida de förslag som projektet tagit fram, bland annat genom att delta på den kommande Almedalsveckan.
– Kom och träffa deltagare i projektet i Almedalen! Onsdagen den 5 juli kl 10 blir det seminarium om OVK och skolan i Svensk Ventilations monter.

För mer information:
Kristina Fyhr, projektledare RISE Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, kristina.fyhr@ri.se

FAKTA: 

 • Projektet pågår till årsskiftet 2017/2018
 • Seminarium planeras till hösten 2017 för att presentera och diskutera projektresultatet. Företrädare för myndigheter, lagstiftare, byggnadsägare, OVK-kontrollanter och kommunala handläggare m.fl. kommer att bjudas in för att diskutera gemensamma frågeställningar. 
 • Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagarna Akademiska Hus, Borås Kommun, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter samt Svensk Ventilation. torsdag 4 maj 2017

Forskningsprojekt ska öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen

Flexibel Heat & Power (FHP) är ett nytt forsknings- och innovationsprojekt hos Horizon 2020 med syfte att koppla samman värme- och elsystem genom att utnyttja komplexiteten hos termisk flexibilitet. Huvudsyftet med FHP är att öka andelen förnybar energi i elkraftsystemen genom en ökad flexibilitet hos värmeresurser.

Trögheten hos el-till-värme-lösningar utgör en stor potential för flexibilitet i elsystemet. Värmepumpar, centralvärme, kylanläggningar och system för forcerad ventilation fungerar som gränssnitt som förbinder den flexibla tröghet som finns hos termiska processer med elektriska distributionsnät. Detta kan användas för att absorbera överskott av förnybar produktion istället för att koppla bort den samt hantera lokala flaskhalsar i nätet, elkvalitet och produktionsobalanser.

FHP skapar ett användbart ramverk för termisk flexibilitet som kopplar samman ägare av förnybara energikällor, fastighetsägare, nätoperatörer, aggregatorer och aktörer på energimarknaden, samtidigt som man sparar energi i byggnader och andra termiska processer som är anslutna till nätet. Projektet kommer att omfatta två praktiska testfall i Uden (Nederländerna) och Karlshamn (Sverige) som kommer att demonstrera funktionaliteten hos FHP-ramverket.

– På Karlshamn Energi strävar vi efter att erbjuda hållbara energilösningar baserade på förnybara källor till våra kunder över hela Karlshamns kommun. FHP-projektet är viktigt för oss eftersom det hjälper oss att förnya våra energisystem och att uppnå vår vision av grön och lokalgenererad energi, förklarar Christer Karlsson, Affärsområdeschef för elnät på Karlshamn Energi.

RISE ingår i FHP-konsortiet som består av en rad forskningsinstitut, innovativa SMF (små och medelstora företag) och industriella aktörer. FHP-konsortiet leds av belgiska VITO / Energyville. Den breda industriella erfarenheten, forskningskunskapen och innovationspotentialen inom konsortiet garanterar att FHP kommer att generera konkurrenskraftiga produkter och tjänster på marknaden och ge lösningar för praktisk användning av termisk flexibilitet i elnät.

För mer information:
Martin Borgqvist, projektledare hos RISE, RISE Research Institutes of Sweden
martin.borgqvist@ri.se

Fakta om FHP

 • Projektwebbplats: http://fhp-h2020.eu/   
 • Tidslinje: 36 månader från start i november 2016
 • Budget: € 3,8 M
 • Konsortium: VITO / Energiville (BE), Tecnalia (ES) Noda (SE), Honeywell (CZ), KU Leuven (BE), Ecovat (NL), RISE (SE), Karlshamn Energi (SE)
 • FHP har erhållit finansiering från EU: s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 731.231.
 • Twitter: @FHPproject #FHPH2020


torsdag 23 mars 2017

Den spännande glasutvecklingen 2017

Den 17 maj bjuder vi in till temadagen den spännande glasutvecklingen 2017 på Teleborgs slott i Växjö. Temadagen är fylld med kunskap, dialog och tankar om framtiden och vänder sig till glasbranschen och er som på ett eller annat sätt använder glas. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat i en historiskt intressant slottsmiljö.

Programmet spänner från arkitektur till simulering. Vi får besök av vd:n för IG Passivhus, som gjort Villa Circuitus, ett spännande, runt hus utanför Växjö. Simone Kreutzer berättar om vad som är viktigt vid energisnål arkitektur med glas. Inom solenergiområdet berättar vi om utvecklingen av glas för bättre prestanda och konst i fasader. Vi har arbetat vidare inom transparent intelligens och breddat nätverket för lära mer om olika branschers behov och accelerera utvecklingen.

Som vanligt visar vi upp de senaste prototyperna, bland annat en duschvägg som spelar musik. Vi har GFAB som berättar om sig och hur de samverkar med RISE Glas. Vi har också en ny lamineringsutrustning på väg in för att kunna göra snabba experiment, en del i det nya BOOST-projektet. Samhället ställer krav på säkerhet och vi försöker få svar på vad glas egentligen tål och hur simulering kan hjälpa oss i utvecklingsarbetet på bland annat fordon.

Den som vill har också möjlighet att följa med på en rundtur i de ombyggda lokalerna på RISE Glas och du är också välkommen att boka in dig på forskarsamtal.

Du hittar program och länk till anmälan här.

tisdag 7 mars 2017

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?

Idag är det få energikonsulter som har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas komplexa verksamhet och behov och som kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in. Samtidigt som energianvändningen ska minska ska man ha en säker drift, en säker hantering av varor och liten miljöpåverkan. I BELIVS Innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livsmedelsbutiker.

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring energikonsulters kompetens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”. RISE driver projektet tillsammans med INCERT och ICA Fastigheter för BELIVS Innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.

– Just nu fokuserar vi arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar projektledare Martin Borgqvist på RISE.

– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist

Pontus Cerin, som är handläggare på Energimyndigheten för BELIVS Innovationskluster, säger att det är ett jätteintressant projekt som kan ha stor påverkan:
– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT samt ICA Fastigheter

För mer information: Kontakta projektledare Martin Borgqvist, RISE, tel 010-516 56 52, martin.borgqvist@ri.se